Viên True Damage: Mở ra 1 mảnh trang phục và có cơ hội trúng thêm:

• Túi True Damage: Mở ra 2 trang phục ngẫu nhiên, 1 loại thường và 1 loại Sử Thi trở lên.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Thần Thoại. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

Viên Siêu Phẩm 2019: Mở 1 mảnh Trang phục ngẫu nhiên và có cơ hội trúng thêm:

• Túi SIÊU PHẨM 2019: chứa 3 mảnh trang phục Di Sản (chắc chắn 1 mảnh trang phục Thường trở lên) và chắc chắn một lượng Tinh Hoa Cam.

• Tỉ lệ nhận Đá Quý và Trang Phục Thần Thoại tăng 50%.

Viên Học Viện 2019: Mở 1 mảnh Trang phục ngẫu nhiên và cơ hội trúng thêm:

• Túi Học Viện: Chứa 2 trang phục, 1 trang phục Sử Thi trở lên và 1 trang phục Thường trở xuống.

• Tỉ lệ nhận Đá Quý và Trang Phục Thần Thoại tăng 50%.

Viên Giả Lập 2019: Mở 1 mảnh Trang phục ngẫu nhiên và có cơ hội trúng thêm:

• 4% trúng Túi Giả Lập: chứa 3 mảnh trang phục Di Sản (chắc chắn 1 mảnh trang phục Thường trở lên) và chắc chắn một lượng Tinh Hoa Cam.

• Tỉ lệ nhận Đá Quý và Trang Phục Thần Thoại tăng 50%.

Shopping nào anh em ơi!

--------✭✭✭✭✭---------

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/