🎯 XẠ THỦ TUNG CHIÊU - ĐỔI QUÀ THOẢI MÁI 

Tham gia sự kiện từ 26/06 đến 02/07, bắn kiếm điểm và đổi thật nhiều trang phục tuỳ chọn nào anh em!!!

Anh em dùng 20 RP để bắn vào bia.

Bia được chia làm "Hồng Tâm", "Vòng Trong", và "Vòng Ngoài", mỗi phần cho một số điểm khác nhau.

👉 Hồng Tâm ‣‣ cho điểm tối đa (4000 điểm)

👉 Vòng Trong ‣‣ dấu "+" tăng điểm tương ứng với số bên trong; dấu "×" tăng tổng điểm hiện có tương ứng với số phần trăm bên trong; "20% off" giảm VĨNH VIỄN số RP cần để bắn đi 20%.

👉 Vòng Ngoài ‣‣ tăng điểm tương ứng với số bên trong

Điểm tối đa đạt được là 4000. Khi đầy, bạn cần đổi đồ để số điểm xuống dưới mức 4000 mới có thể chơi tiếp.

CHƠI NGAY ANH EM ƠI!

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/